Šis ir portāls gaviļniekiem!
Reģistrē savu dzimšanas un vārda dienu
un saņem jaukas dāvanas svētkos!

Reģistrēties!

PORTĀLA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Saskaņā ar šiem noteikumiem SIA Manas Dāvanas nodrošina, sadarbības partneru piedāvāto preču un pakalpojumu, apokopošanu un izvietošanu portālā www.manasdavanas.lv

1. Reģistrēšanās portālā www.manasdavanas.lv tiek uzskatīta kā katra Lietotāja piekrišana šiem noteikumiem.
2. SIA Manas Dāvanas ir tiesības ieviest izmaiņas šajos noteikumos, kas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.manasdavanas.lv
3. SIA Manas Dāvanas nav atbildīgs par traucējumiem piedāvājuma nodrošināšanā, kas saistīti ar sadarbības partnera puses kļūdām (darbinieki nav informēti par piedāvājuma esamību, līdz ar to netiek sniegta piedāvājumā norādītā atlaide u.tml.). Šīs situācijas risināmas sazinoties ar konkrēto sadarbības partneri. 
4. SIA Manas Dāvanas ir tiesības pārtraukt piedāvājuma izvietošanu, par to atsevišķi iepriekš nepaziņojot.
5. Lietotāji var saņemt informāciju par www.manasdavanas.lv aktualitātēm, kā arī e-pastus pirms dzimšanas un vārda dienas.
6. SIA Manas Dāvanas neatbild par nepārvaramu varu radītiem apstākļiem, kas var radīt tehniskus un sakaru traucējumus, kas var ietekmēt aktīvo piedāvājumu norisi.
7. Izmantojot SIA Manas Dāvanas nodrošinātos pakalpojumus, lietotājs uzņemas atbildību, par tādu darbību veikšanu, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras trešo personu tiesības.
8. Strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA Manas Dāvanas un lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar likumdošanu.
9. Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.manasdavanas.lv un tajā ievietoto saturu pieder SIA Manas Dāvanas. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī atbild par zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SIA Manas Dāvanas.
10. Lietotājiem, vai jebkurām trešām personām ir aizliegts nesankcionēti piekļūt portāla www.manasdavanas.lv lietotāju datiem, tos izmainīt, vai jebkādā veidā traucēt portāla darbību.
11. Ieteikumi, ierosinājumi un pretenzijas nosūtāmi uz [email protected]
12. Ar šo noteikumu apstiprināšanu lietotājs apliecina, ka sniedz tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par sevi, neuzdodoties par citu personu, saprot un atzīst, ka, apstiprinot noteikumus dod SIA Manas Dāvanas tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei, datu apstrādes mērķim – www.manasdavanas.lvpiekļuves nodrošināšanai.

Privātums:

Jebkura personīga informācija, ko sniedz lietotājs, tiek apstrādāta saskaņā ar Eiropas regulu attiecībā uz personīgo datu aizsardzību.
Lietotājs ir tiesīgs piekļūt savai personīgajai informācijai un labot datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi.
SIA "Manas Dāvanas" apņemas neizpaust lietotāja personas datus trešajai personai.
ManasDavanas.lv portāla lietotājs apliecina, ka sniegtie personas dati ir patiesi, kā arī piekrīt saglabāt ManasDavanas.lv paroli konfidenciāli un 24 stundu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas paziņot par jebkādiem nesankcionētiem paroles/personas datu izmantošanas gadījumiem.
SIA "Manas Dāvanas" patur tiesības papildināt un grozīt šo privātuma politiku.

Šie noteikumi pēdējo reizi pārskatīti un rediģēti 2012.gada 5.martā.